Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Survival Academy SK

v zmysle ustanovení §269 zákona č. 513 / 1991 Zbierky Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ:

Obchodné meno: Survival Academy, s.r.o.

Sídlo: Pri štadióne 23, 900 21 Svätý Jur

IČO: 52396541

DIČ: 2121025940

zapísaná v OR okr.súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č.137902/B

bankové spojenie: Tatra banka, č. účtu SK36 1100 0000 0029 4407 2561

V zastúpení: Tomáš Sasko, konateľ

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Článok I. – Predmet služby

 1. Na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”) sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať klientovi (ďalej len “Odberateľ”) služby týkajúce sa zabezpečovania organizácie teambuildingov, workshopov, školení alebo iných vzdelávaco zábavných aktivít (ďalej len „Služba“).
 2. Odberateľ sa zaväzuje za dodanú Službu zaplatiť Dodávateľovi odplatu za týchto obchodných podmienok na základe odsúhlasenej obchodnej ponuky a cenovej kalkulácie.

Článok II. – Práva a povinnosti účastníkov

 1. Poskytovateľ je povinný všetky Služby vykonať riadne, včas a v dostatočnej kvalite, pričom sa riadi platnými právnymi predpismi a obmedzeniami Odberateľa, ktoré mu boli v dostatočnom časovom predstihu oznámené.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť informácií, ktoré mu boli poskytnuté Odberateľom.
 3. Poskytovateľ aj Odberateľ sa zaväzujú dodržiavať právne predpisy platné v Slovenskej republike ako aj poskytovať si navzájom správne, pravdivé a relevantné informácie. Porušením tohto ustanovenia Poskytovateľ alebo Odberateľ v plnom rozsahu zodpovedá za spôsobenú škodu.
 4. Odberateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú k poskytutiu potrebnej súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre realizáciu Služby, oznamovať si včas všetky zmeny a okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na priebeh Služby.
 5. Poskytovateľ je oprávnený Službu alebo časť Služby zabezpečovať prostredníctvom tretej osoby alebo osôb (ďalej len “Subdodávateľ”). Výber Subdodávateľa zabezpečuje výlučne Poskytovateľ. V prípade plnenia prostredníctvom tretích osôb Poskytovateľ zodpovedá za plnenie podľa týchto obchodných podmienok. Odberateľ sa zaväzuje akúkoľvek komunikáciu so Subdodávateľmi Poskytovateľa zabezpečovať výlučne prostredníctvom Subdodávateľa, ak sa účastníci nedohodnú inak.
 6. V prípade potreby, poistenie účastníkov Služby zabezpečuje Odberateľ.
 7. Poskytovateľ zodpovedá za materiálne zabezpečenie Služby a v prípade rizikových aktivít účastníkov informuje o možnom nebezpečenstve. Poskytovateľ nezodpovedá za zranenia vzniknuté neuposlúchnutím inštrukcií, či neinformovaním o zdravotných komplikáciách účastníkov.
 8. Každý účastník Služby je povinný podpísať pred začiatkom Služby dokument “Prehlásenie účastníka”. V prípade veľkého množstva účastníkov túto zodpovednosť preberá kompetentná osoba na strane Odberateľa.
 9. Poskytovateľ je oprávnený použiť audiovizuálne a fotografické materiály zhotovené počas poskytovania Služby pre vlastné marketingové aktivity.

Článok III – Platobné podmienky

 1. Cena a rozsah dodávanej Služby musia byť vždy dohodnuté a odsúhlasené Odberateľom aj Dodávateľom. Službu je možné objednať výhradne písomnou formou.
 2. V dohodnutej cene je zahrnutá odmena Poskytovateľa a všetky náklady spojené s prípravou návrhov, spracovaním a realizáciou poskytovanej Služby. Rozsah služby je definovaný v cenovej ponuke vypracovanej Poskytovateľom.
 3. Dohodnutá cena je pre zmluvné strany záväzná. Akékoľvek zmeny a úpravy schváleného rozpočtu musia byť vykonané písomnou formou a vzájomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
 4. Ak Odberateľ neschváli dodatočné zmeny dohodnutej ceny alebo rozsahu a zmluvné strany sa nedohodnú na zmene nedohodnú, zmeny nebudú realizované. Ak je zvýšenie dohodnutej odplaty spôsobené zmenami v požiadavkách Odberateľa, porušením jeho povinností alebo nedostatočným poskytnutím súčinnosti, je odberateľ povinný Poskytovateľovi uhradiť všetky vynaložené náklady, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 5. Zmluvná cena bude klientom uhradená na základe Poskytovateľom vystaveného a doručeného účtovného a daňového dokladu – faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti požadované platnými a účinnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi. Poskytovateľ nie je platcom DPH.
 6. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru za dodanie Služby, a to vo výške 50% z celkovej sumy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Lehota splatnosti zálohovej faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia, resp. minimálne 10 pracovných dní pred dohodnutým termínom poskytnutia Služby.
 8. Lehota splatnosti koncovej faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru nie je nutné doručiť v papierovej podobe a za riadne vyhotovenú a doručenú sa považuje aj faktúra zaslaná e-mailom.
 10. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodnutá lehota splatnosti faktúr je adekvátnou s ohľadom na povahu predmetu plnenia a majú za to, že dohodnutá lehota splatnosti faktúr nezakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach zmluvných strán.
 11. Peňažný záväzok Odberateľa je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet Poskytovateľa.
 12. V prípade nesplnenia akéhokoľvek peňažného záväzku Odberateľa voči Poskytovateľovi je Poskytovateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom upozornení pozastaviť prípravné a realizačné práce na činnostiach, ktoré súvisia s dodaním Služby a Poskytovateľ sa takýmto konaním nedostáva do omeškania s plnením.

Článok IV – Sankcie

 1. V prípade zrušenia objednávky Služby Odberateľom má Poskytovateľ právo Poskytovateľovi fakturovať storno poplatky za zrušenie Služby, a to nasledovne:
  • Viac ako 30 dní pred dňom konania podujatia: 20% z ceny uvedenej v príslušnej cenovej ponuke schválenej Odberateľom pri zadávaní objednávky Služby.
  • 29 – 8 dní pred dňom konania podujatia: 50% z ceny uvedenej v príslušnej cenovej ponuke schválenej Odberateľom pri zadávaní objednávky Služby.
  • Menej ako 7 dní pred dňom konania podujatia: 100% z ceny uvedenej v príslušnej cenovej ponuke schválenej Odberateľom pri zadávaní objednávky Služby.
 2. Zrušenie služby je možné vykonať výhradne písomnou formou.
 3. Ak sa Odberateľ omešká s platbou peňažného záväzku voči Poskytovateľovi napriek riadne vystavenej a doručenej faktúre má Poskytovateľ právo požadovať od klienta úrok z omeškania vo výške ustanovenej platným právnym predpisom, ako aj dohodnutú zmluvnú pokutu za nedodržanie splatnosti faktúry. Výška zmluvnej pokuty predstavuje 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok V – Povinnosť mlčanlivosti

 1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté pri rokovaniach alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy resp. čiastkovej zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné a/alebo za predmet obchodného tajomstva (ďalej len „Dôverné informácie“) a zaväzujú sa o nich zachovávať mlčanlivosť.
 2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú, ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dôvernosti k takejto informácii.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich zamestnanci alebo zmluvní partneri budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy.
 4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany alebo ak to ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

Článok VI – Vyššia moc

 1. Poskytovateľ ani Odberateľ nezodpovedajú za škody alebo straty spôsobené neplnením jej povinností v dôsledku zásahu vyššej moci. Za zásah vyššej moci sa považujú situácie vzniknuté bez ovplyvnenia alebo účasti jednej alebo druhej strany, ako vojna, štrajky, opatrenia orgánov verejnej správy, prírodné katastrofy a pod. ktoré v čase uzatvorenia tejto zmluvy neboli známe, majú priamy vplyv na plnenie predmetu zmluvy a ktoré zúčastnené strany nemohli resp. nebudú môcť odvrátiť.
 2. Strana postihnutá okolnosťami vyššej moci je povinná o tom informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu. Obidve zúčastnené strany podniknú všetky nevyhnutné kroky pre minimalizáciu vzájomných hroziacich škôd a iných strát.
 3. Po dobu trvania skutočností vyššej moci sa plnenie podľa tejto zmluvy prerušuje. V prípade, že okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako tri mesiace, zmluva zaniká, pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú na jej pokračovaní. Obidve zúčastnené strany sú povinné v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, príslušnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a obchodnými zvyklosťami dokončiť už začaté obchodné prípady a vykonať vzájomné vyúčtovanie a vyrovnanie svojich záväzkov a pohľadávok.
 4. Zmluvná strana, ktorá už je v omeškaní s plnením, sa nemôže dovolávať vyššej moci.

Článok VII – Formy právnych úkonov a doručovanie

 1. Všetky úkony, ktoré spojené s objednávkou, odsúhlasovaním rozpočtu, plánu a časového harmonogramu pre realizáciu Služby musia mať písomnú formu. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, ak je úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu úkonu a určenie osoby, ktorá úkon urobila, teda e-mailom.
 2. Písomnosti sa doručujú druhej strane doporučenou zásielkou na korešpondenčnú adresu, osobne, alebo cez e-mail. Akúkoľvek zmenu kontaktných údajov sú povinné Odberateľ aj Poskytovateľ neodkladne oznámiť druhej strane.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že podania/oznámenia/písomnosti sa považujú za doručené druhej strane:
  • pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako nedoručená
  • pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia; pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na korešpondenčnú adresu druhej strany tretí pracovný deň odo dňa odoslania, bez ohľadu na to, či zásielka bola prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá.
   Doklad potvrdzujúci odoslanie podania/oznámenia/písomnosti zmluvné strany považujú za dostatočný dôkaz doručenia.

Článok VIII – Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi Odberateľom a Poskytovateľom sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Pokiaľ akékoľvek časť týchto obchodnými podmienok je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzuje sa Poskytovateľ toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a účelu nahradzovaného ustanovenia tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak v súvislosti s realizáciou spolupráce príde do styku s osobnými údajmi fyzických osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679, Poskytovateľ bude v plnom rozsahu dodržiavať a aplikovať ich ustanovenia.
 4. Obe strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia, oprávnených osôb a iných podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu.
 5. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy cestou zmieru. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde.

V Bratislave dňa 1.3.2019

Follow Us